Tananyag választó:
Választás a dualizmus kori Magyarországon
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a dualizmus kori választási rendszer főbb jellemzőinek és visszásságainak feltárása Benedek Elek leírásának elemzése révén.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a dualizmus korának pártstruktúráját.

Forrás

Az én igazi kerületemben bontom ki a zászlót. Abban, amelyhez az én kis [szülő]falum is tartozik. Sok száz szózattal [szónoklattal] és ötezer pengő forinttal indulok csatába. Ebből négyezer a párté. Ha győzök visszafizetem, ha nem győzök senki sem keresi rajtam. Nem kérnek írást a pénzről - elég az adott szó….Negyvennégy falu a kerület, beillenék egy kis vármegyének… kezdődik a faluzás. … Itt-ott sikerül megríkatnom az asszonyokat, csókolják kezemet, ruhámat, de a vég: mit fizet az úr. Kisül hogy szegények, a szívük majd megszakad, de ingyen nem szavazhatnak, mert a másik úr ennyit meg ennyit ígért fejenként. …[A kormánypárti ellenjelölt] négylovas hintón vágtat végig [a falukon], keresztül-kasul, oldalán - a főszolgabíró. Nem lehet ez ellen szavam: öt év előtt az én oldalamon is főszolgabíró ült. … Felvirrad a nagy nap, özönlik a nép a falu két oldalán befelé, azaz hogy csak az egyik végén, csendőrök állnak sorfalat Rika erdeje felől. A sorfal előtt a szolgabíró, megállásra parancsolja az erdővidékieket. Ezek az én választóim, sok száz ember, ellenjelöltemnek csak egy maroknyi jut. A réten kell elhelyezkedniök a szekereknek, le kell szállni az én szavazóimnak, szekéren, szánon csak az a maroknyi csapat jöhet. … Ugyanezt cselekszi a falu másik végén a főszolgabíró, itt is gyalogszerrel jönnek be az én híveim, de már hosszú szekérsor vonul be, s ezek a szekerek az ellenjelölt híveit hozzák. ... a kortesek népszámlálást rögtönöznek, kitűnik, hogy az utolsó emberig bejött minden szavazó [a faluba], kétszáz főnyi a többségem. … a "farkasok" [az ellenjelölt szavazatvásárló kortesei] rávetik magukat a szavazni mendegélő nyájra. … Pénzt mutogatnak, sok pénzt - és a nyáj jámborul mendegél a farkasok után. A népiskola egyik termében folyik a szavazás, az én elfogdosott nyájamat beterelik egy másik terembe. Sötét estére megtelik az akol, egyszerre eresztik be s szavaztatják le ellenem. … Felháborodva jelentik nekem a gyalázatosságot, de én csak mosolygok ezen: így van ez széles ez országban. Így van, így. … a farkasok nyolcvan főnyi többséget ragadoznak össze. … [Hazafelé utazva] hálókocsira váltok jegyet. Itt hoz össze a sors két emberrel: Bánffy Dezső az egyik, Boér Elek a másik. … Szó szót követ, elmesélem, mit műveltek a szolgabírák. - Ilyennek kellene lennie minden szolgabírónak - kiált lelkesen Bánffy Dezső.