Tananyag választó:
Kossuth és Deák vitája a kiegyezésről
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a kiegyezéshez kapcsolódó politikai elképzelések összevetése, az összehasonlító forráselemzés fogásainak megismerése.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a Habsburg-magyar viszonyban lezajlott változásokat a szabadságharc leverésétől (1849) a kiegyezésig (1867).

Forrás

"Nem állítjuk mi, kik mint a bizottság többsége, azt készítettük, hogy művünk tökéletes. Tudjuk, hogy annak hiányai vannak, de célszerűbbet, mely helyzetünkben gyakorlatilag is kivihető lett volna, készíteni nem tudtunk. (Úgy van! Helyeslés) … Ha valaki a pragmatica sanctiot végigolvassa, nem fog kétkedni azon, hogy annak megkötésénél egyik fő cél a viszonyos [kölcsönös katonai] védelem is volt. … Az 1848-as pesti országgyűlés 15. ülésében … Kossuth Lajos miniszter fölolvasta a miniszteri tanács jegyzőkönyvének azon pontját, melyben a minisztérium kijelenti: "hogy a pragmatica sanctioból Magyarországra háramló azon kötelezettséget, miszerint őfelségét külmegtámadás ellen védeni tartozik, kétségbe vonni nem akarja." Tévedett tehát Madarász József képviselő úr [Kossuth híve], midőn … azt mondá, hogy a védkötelezettség eszméjét először énáltalam hallotta fölemlíteni. … [pedig] jelen volt Kossuth Lajos említett előadásainál. … én ezt tévedésnek vagy megfeledkezésnek tekintem. (Élénk derültség.) … Hajdan, ha két hatalmasság hadat üzent egymásnak, hónapok múltak el míg seregeiket a harctérre vezették; akkor még országgyűléseket is lehetett tartani a háború megüzenése és megkezdése között. … Most oly harcképes seregnek kell mindig készen állni, amely együtt és közösen működhessék, mert még időnk sem volna a háború fölött tanácskozni, már annak vége s talán szerencsétlenebb vége is lehetne. … az említett 11. szakasz őfelségének azon alkotmányos fejedelmi jogairól szól, melyek a hadsereg egységes vezérletére, vezényletére és belszervezésére vonatkoznak; e jogokat pedig a kisebbség külön véleménye sem vonja kétségbe. … Legyen szabad kérdeznem: meg van-e semmisítve alkotmányos függetlensége azon országnak, mely saját országgyűlésén alkotja minden … törvényeit, … állapítja meg védrendszerét; ő rendelkezik szükséges újoncokról, azoknak számáról, kiállítási föltételeiről, elhelyezéséről és élelmezéséről? (Élénk tetszés.) … mely maga határoz államjövedelmei, adórendszere, … fölött, melynek felelős kormánya van? … Meg van-e semmisítve csupán azáltal, hogy … a hadseregnek költségeit nem közvetlenül, hanem közvetve, szabadon választott meghatalmazottjai által … mindig csak egy évre közösen határozza meg? (Viharos tetszés.) … Alkotmányunk azon visszaállítása [melyet javaslunk], … sokkal inkább megóvja a nemzetünket a végsüllyedéstől, mint a bizonytalan eseményekre épített számítások s azon sorvasztó várakozás, mely addig halasztgatja az orvoslást, míg az végsüllyedéssel fenyegető helyzetünkben késő lesz. (Lelkes éljenzés középen.) … Van-e ki óhajtja Ausztria felbomlását, nem tudom, de ha vannak ilyenek, azok azt bizonyosan nem a mi érdekünkben óhajtják. (Úgy van! Középen) …a fölbomlás által nem mi nyernénk, s a mi sorsunk jobbra nem változnék. … A 20 millió népességű Olaszországot … virágzó kereskedelmével … még nagyhatalomnak sem tekinti a világ. Föl bírna ezek között állani Magyarország beékelve a hatalmas orosz és német birodalmak közé? (Élénk tetszés a középen.) Ha pedig más népekkel együtt szövetséges államot akarnánk alakítani, nem volnának-e közös ügyeink, melyeket azokkal együtt kellene intézni? …