Tananyag választó:
Az 1687-es törvények
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a Habsburg-magyar viszony bemutatása az 1687. évi törvények alapján. A rendi ellenállás és a török elleni harc kölcsönhatásának feltárása. Dekretális forrás elemzésének gyakorlása.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a 17. századi rendi mozgalmak és a visszafoglaló háború 1683-1686 közötti történetét.

Forrás

"Noha Ő legszentségesebb császári és királyi felsége kimondhatatlan, több mint atyai kegyességének, jóságos gondoskodásának s pártfogásának érdemei, melyeket Magyarország s a hozzákapcsolt részek hű karai s rendei iránt tanúsított, oly nagyok, hogy ha ezt a mindenható jó Istentől imáikkal megnyerni lehetne, a karok és rendek nem szűnnének meg folyvást kérni, hogy Ő császári és királyi felsége e világ hátralevő összes századain keresztül az egész kereszténység, s ez ország felett atyailag uralkodva életben maradjon: 1.§ Midőn mégis annak megfontolásával, hogy a királyok és fejedelmek sorsa is a halál változásainak van alávetve: gondolataikat oda irányozzák, hogy Ő legszentségesebb felségének elhunyta után is felséges örököseiben folytatást nyerjen. Bámulatos vigasztalódással vetik tekintetüket a fenséges fejedelemre, József ausztriai főherceg stb. úrra, Ő legszentségesebb felségének elsőszülött fiára. 2.§ Ki után vágyakozva (mihelyt őt megláttak) a karok és rendek az ő valóban különös s éppen kiváló királyi lelkületétől hihetetlenül elragadtatva, üdvözlő felkiáltások közt jövendő királyukká s legkegyelmesebb urukká ünnepélyesen megkoronázták. Az előírt esküforma tartalma következő legyen: Mi, József, Isten kegyelméből Magyarország királya stb. Esküszünk […] hogy minden országlakost, mentességeikben és szabadságaikban, jogaikban, kiváltságaikban s régi jó és helybenhagyott szokásaikban megőrizzük, s mindnyájuknak igazságot szolgáltatunk, néhai felséges András király törvényét (kizárva azonban ugyanazon törvény 31. cikkelyében záradékát [vagyis az ellenállási záradékot]) megtartjuk. […] E Magyarországnak s kapcsolt részeinek összes karai és rendei kinyilatkoztatják, hogy mostantól jövőre s örök időre senkit mást, mint fenn címzett Ő császári s királyi felségének saját ágyékából származott fiörökösei közül az első szülöttet fogják törvényes királynak ismerni. Szentségesebb felsége, józanabb hű karainak és rendeinek sohasem volt eszükben, hogy az 1222/31. törvény értelmében (mint ezt a gonosz szándékúak s lázadók elferdítették) törvényes királyuk és uruk ellen valaki fegyverre kelhessen s fellázadhasson. Mindamellett a karok és rendek […] ezen előbb mondott záradékot, második Endre király fentebb említett törvénye előbb idézett 31. cikkelyének tartalmából [...] eltávolítsák."