Tananyag választó:
Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat elemzése, az USA politikai berendezkedésének és demokratikus intézményrendszerének bemutatása.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a felvilágosodásnak az emberi szabadságjogokról vallott elképzeléseit és az angol Jognyilatkozatot.

Forrás

"Mi a következő igazságokat maguktól értetődőknek tartjuk: minden ember egyenlőnek teremtetett, nekik a Teremtő bizonyos el nem idegeníthető jogokat adott, melyek közé tartoznak egyebek között az élet, a szabadság, a boldogulásra való törekvés; ezen jogok biztosítására kormányok vannak, melyek az őket megillető hatalmat a kormányzottak beleegyezéséből származtatják; a népnek joga van arra, hogy ha egy kormányforma erre a célra veszedelmes, azt megváltoztassa [...]. Az okosság azonban mégis azt rendeli, hogy régen fennálló kormányokat jelentéktelen és múló okok miatt nem kell megváltoztatni [...]. De ha a visszaélések és jogtalan követelések hosszú sora, amelyek állandóan ugyanazt a célt szolgálják, azt a szándékot mutatja, hogy a népet az abszolút despotizmus alá akarják kényszeríteni, akkor joga van a népnek, sőt kötelessége, ezt a kormányt megbuktatnia és jövendő biztonságának új biztosítékairól gondoskodnia. Így viseltek el eddig türelmesen mindent ezek a gyarmatok, de most kényszerítve érzik magukat arra, hogy a jelenlegi kormányzási rendszert megváltoztassák. Nagy-Britannia jelenlegi királyának története az igazságtalanságok és támadások története, melyek mind az önkényuralom felállítását célozták. Ennek igazolására tényeket terjesztünk az egész világ szeme elé. Vonakodott alattvalói nagy részének javára más törvényeket adni, ha azok nem mondanak le követeiknek a törvényhozásban való részvételének jogáról, ami pedig olyan jog, mely rájuk nézve megbecsülhetetlen s csak a zsarnokra nézve félelmes. Ezen államok népessége szaporodásának meggátlására törekedett, amennyiben az idegenek honfiúsításáról szóló törvények hozását megakadályozta. Új hivatalokat állított fel, új hivatalnokok seregét küldötte ide, hogy honfitársainkat kínozzák és vagyonukat felemésszék. Törvényhozó testületeink beleegyezése nélkül, béke idején állandó sereget tartott nálunk. […] beleegyezését adta a bitorló törvényhozáshoz, mely azt célozta, hogy kereskedelmünket más földrészekkel megszakítsa, hogy kiváltságainkat megsemmisítse, legértékesebb törvényeinket eltörölje és kormányaink alakját teljesen megváltoztassa, törvényhozó testületeinknek véget vessen s maga nyerje el azt a hatalmat, hogy számunkra minden esetben törvényeket hozzon. Oly fejedelem, kinek jellemét a zsarnokság összes cselekedetei megbélyegzik, nem lehet egy szabad nép uralkodója. Ezért mi, Amerika Egyesült Államainak általános kongresszusban összegyűlt képviselői, a világ legfőbb bírójára való hivatkozással szándékaink becsületességéért e gyarmatok jó népének nevében és megbízásából ünnepélyesen tudtul adjuk és kijelentjük, hogy az egyesült gyarmatok szabad és független államok, s jogilag ilyeneknek kell lenniük, hogy minden, az angol kormány iránt való kötelességüket felbontották, minden politikai összeköttetés köztük és Nagy-Britannia közt teljesen megszűnt, és hogy nekik, mint szabad és független államoknak teljes joguk van háborút üzenni, békét, szövetséget kötni, kereskedelmi összeköttetésekbe lépni, és minden oly tárgyalást vagy egyebet elvégezni, amely független államokat megillet."