Tananyag választó:
A feladat ismertetése

Az angol Magna Chartából származó forrásrészletek elolvasása után válaszolj a kérdésekre!

Kérdések:

• Milyen körülmények között került sor ennek a dokumentumnak az elfogadására?
• Milyen jogköre volt a közös tanácsnak?
• Kikből állt a tanács?
• Milyen elven szerveződött a politikai hatalmat gyakorlók köre a 13. századi Angliában e dokumentum szerint?
• Mi a jelentősége az egységes súly- és mértékrendszernek?
• Mit jelent a 39. pontban a szabad ember?
• Milyen törvények alapján ítélnek felette? Miért fontos, hogy a vele egyenlők hozták ezeket a törvényeket?
• Az uralkodó milyen biztosítékot ad a dokumentumban foglalt jogok garantálásra?

„12. Hadmegváltási és más adót csakis királyságunk közös tanácsával lehet kivetni, kivéve azt az esetet, amikor miértünk váltságdíjat kell fizetni…
14. Ha nem az említett három adóról van szó, hanem más adó kéréséről vagy a hadmegváltási adó kivetéséről, úgy a királyság közös tanácsának megtartása végett pecsétes meghívólevelünket fogjuk küldeni az érsekhez, püspökhöz, apátokhoz, grófokhoz és a nagy bárókhoz. … meghívásuk meghatározott napra, mégpedig legalább negyven napos határidőre és meghatározott helyre szóljon. Mindezekben a meghívólevelekben a meghívás okát meg fogjuk jelölni.
35. Az egész királyság területén csak egyféle mértéke legyen a bornak, a sörnek, a gabonának, mégpedig a londoni fertály. …A súlyokra ugyanaz vonatkozzék, ami a többi mértékre…
39. Egyetlen szabad embert se fogjanak el, vessenek tömlöcbe, fosszanak meg javaitól, helyezzenek törvényen kívül vagy száműzzenek, vagy más módon ne tegyenek tönkre, s mi sem fogunk ellene támadni, se mást nem fogunk ellene küldeni törvényes ítélet nélkül, melyet a vele egyenlők hoztak hazája törvényei alapján.
61. … Mindörökre örvendezni kívánván ezek teljes és szilárd tartósságának, az alább leírt biztonságot engedélyezzük nekik. Ti. azt, hogy a bárók válasszanak tetszésük szerint huszonöt bárót az országból, akik saját erejükhöz képest tartoznak őrizni, megtartani s őriztetni a békét és a szabadságokat, amelyeket nekik adtunk és jelen oklevelünkkel megerősítettük … És ha mi – vagy ha országon kívül vagyunk, a mi udvarbíránk - …nem orvosolná a sérelmet, abban az esetben. … Ezek huszonöten pedig az egész ország közösségével nyugtalanítsanak és sanyargassanak bennünket minden módon, ahogyan csak bírják: Vegyék be várainkat, foglalják el földjeinket, birtokainkat, amíg véleményük szerint az orvoslás meg nem történt. …”