Tananyag választó:
Felhasznált irodalom A 19. század első fele című fejezethez
Eszköztár:

19. századi magyar történelem. 1790-1918. Szerk. Gergely András. Budapest, 1998.
A forradalom és szabadságharc. I-V. Szerk.: Waldapfel Eszter. Budapest, 1985.
A kelet-európai országok története I. szerkesztette: perényi József. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.
A reformkor. Oktatócsomag a középiskolai történelem tanításához. Készítette: FPI Szakközépiskolai Alkotóköre. Budapest 1984.
Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Budapest, 1984.
Anderle Ádám: Nemzettudat és kontinentalizmus Latin-Amerikában a XIX. és XX. században. Budapest, 1983.
Antalffy József: Reformkori magyar városrajzok. Budapest, 1982.
Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Budapest, 1989.
Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar Néprajz. Budapest, 1980.
Berend Iván -Ránki György: Európa gazdasága a 19. században. Budapest, 1987.
Bihari Péter: Polgári társadalmak és nemzetállamok. Budapest, 1999.
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Budapest, 1987.
Byron: Naplók, levelek. Budapest, 1978. 451-454.l.
Csorba Győző: Széchenyi István. Budapest, 1991.
Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben. Budapest, 1983.
Dekabristák válogatott írásai. Ford.: Trócsányi György. Összeáll. Niederhauser Emil. Budapest, 1954.
Dékán István: Kalandozások a vadászat történetében. Budapest, 1972.
Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada. Budapest, 1994.
Diószegi István: Nemzetközi kapcsolatok története 1789-1918. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
Dunn, John szerk.: A demokrácia. Befejezetlen utazás Kr. e 508- Kr. u. 1993. Bp. 1995.
Dürr Béla: Amerika történet és földrajza. Bp. é.n.
Emberek és századok. Forrásgyűjtemény a szakmunkásképző iskolák számára. 2. Történelmi források 1711-től 1914-ig. Összeállította Závodszky Géza. Budapest, 1985. ?
Erdélyi János: Úti levelek, naplók. Szerk.: T. Erdélyi Ilona. Budapest,1981.
Erdosi Ferenc: A mezogazdaság szerepe a vasúthálózat kialakulásában. Agrártörténeti Szemle 28. 1986.
F. Dózsa Katalin: Letűnt korok, letűnt divatok. Budapest, 1989.
Gegely András: A nemesi vármegye. In.: In: Magyarok a Kárpát-medencében. Szerk.: Glatz Ferenc. Budapest 1988. 130-133.l.
Glatz Ferenc szerk.: Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest, 1988.
Göcsei Imre: Az ismeretlen vándorai. Budapest, 1990.
Hamann, Brigitte szerk.: Habsburg lexikon. Budapest, 1990.
Hermann Róbert: 1848. Budapest, 2001.
Horváth Csaba: történelem mindenkinek. A kora újkor és a polgári forradalmak. Pécs, 1994.
Hriszto Botev: A menekülés egyetlen útja a forradalom, 1875. január 4.
John Paget: Magyarország és Erdély. Szerk.: Maller Sándor. Budapest 1987.
Kaján Imre: A pest-budai nagy árvíz 1838-ban. In: Jégszakadás és a Duna kiáradása. Kiállítási Kataógus. Budapest 1988.
Kászonyi Dániel:Magyarország négy korszaka, 1868 Bp. 1977.
Kazinczy Ferenc művei. II. Levelek. Vál. Szauder Mária. Budapest, 1979.
Kennedy, Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Budapest, 1992.
Kerényi Ferenc szerk.: Magyar színháztörténet. 1790-1873. Budapest, 1990.
Kölcsey Ferenc: Minden órám. Kölcsy Ferenc Válogatott művei. Szerk. És az utószót írta: Ferenczi László. Budapest, 1978.
Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867. Budapest, 1990.
Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjairól. 1-2. Szerk.: Tóth Gyula. Budapest, 1978.
Laczkó Mihály: Tisztújítás. História 1985/5-6.
Major, Ralph, H.: A világ legnagyobb járványai. Bp. é.n.
Mérei Gyula - Vörös Károly szerk.: Magyarország története 1790-1848. I-II. Budapest, 1983.
Mészáros István: Mióta van iskola? Bp. 1982. 36-39.l.
Niederhauser Emil: Forrongó félsziget. Budapest, 1972.
Nyugat-Európa és Amerika 1789-1918. Új- és legújabb kori egyetemes szöveggyűjtemény. 1/2. kötet. Szerk.: Urbán Aladár. Bp. 1970.
Paládi-Kovács Attila szerk.: Magyar tájak néprajzi felfedezői. Budapest, 1985.
Pesovár Ernő: Új magyar táncstílus. In.: Magyar Néprajz. VI. Népzene, néptánc, népi játékok. Főszerk.: Dömötör Tekla. 363-390.l. Budapest, 1990.
Petőfi Sándor: Összes költeményei. II. kötet. Budapest, 1966. 538.l.
Pulszky Ferenc: Életem és korom, 1881.
Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai, 1850, London, Bp. 1986.
Réz Pál: Déryné visszaemlékezései. Előszó. Budapest,1955.
Roberts, Martin: Az ipari forradalom és a liberalizmus kora. Budapest, 1992
Roberts, Martin: Az új barbárság kora? Budapest, 1992.
Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam. Budapest, 1998.
Rózsa György - Spira György: Negyvennyolc a kortársak szemével. Budapest, 1973.
Símón Bolivar írásai. Budapest, 1976.
Spira György: Petőfi napja. Budapest, 1975.
Szántó György Tibor: Anglia története. Budapest, 1991.
Széchenyi István: Napló. Szerk.: Olványi Ambrus. Budapest, 1978.
Szemere Bertalan: Utazás külföldön. Válogatás Szemere Bertalan nyugat-európai útinaplójából. Szerk.: Steinert Ágota. Budapest, 1983.
Szentpéteri József főszerk.: Magyar Kódex. Reformkor és kiegyezés. 4. kötet. Budapest, 2000.
Tessedik Sámuel és Berzeviczy Gergely: A parasztok állapotáról Magyarországon. Szerk.: Zsigmond Gábor. Budapest, 1979.
Urbán Aladár: Újkori egyetemes történet 1789-1918. Térképvázlat-gyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
Wittmann Tibor: Latin-Amerika története. Budapest, 1978.
Závodszky Géza: Emberek és századok. Budapest, 1984.