Tananyag választó:
Lexikon szöveggyűjtemény
Eszköztár:
A magyar katonai meteorológia

Még az első világháborúban, az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében kezdett el fejlődni a katonai meteorológiai tevékenység. Az "időjósokat" elsősorban a gáztámadások elleni védekezésnél alkalmazták. A 24 órás szolgálatban dolgozó időjelző-gázfigyelő katonák felszerelése mindössze egy iránytű, egy óra és egy jegyzetfüzet volt. A vegyvédelem mellett a tüzérség is ellátta feladattal őket: a lövegek célpontossága miatt meg kellett tudni határozniuk a szél irányát és nagyságát.

Az előrejelzések igazán nagy fontosságot a II. világháborúban kaptak, amikor a repülőalakulatok bevethetősége függött a pontos prognózistól.

A háború után a magyar katonai meteorológiai szolgálat 1949-ben alakult újra, és egészen 1991-ig a légierő alárendeltségébe tartozott. Ezt követően Katonai Meteorológiai Központ néven a hadműveleti főcsoportfőnökség alárendeltségébe került. 1997. szeptember 1-je és 2000. november 30-a között Magyar Honvédség Meteorológiai Hivatala néven a vezérkar közvetlen szerve volt, 2000. december 1-je óta az Összhaderő Logisztikai és Támogató Parancsnokság alárendeltjeként MH Meteorológiai Szolgálat megnevezéssel működik.

A Meteorológiai Szolgálat alaprendeltetéséből eredően képviseli a honvédelem érdekeit az ország meteorológiai infrastruktúrájának kialakításában és fejlesztésében, az időjárási információk előállításában, gyűjtésében és feldolgozásában. Tervezi, szervezi és koordinálja a meteorológiai támogatás feladatait, szabályzatokat, szabványokat és utasításokat dolgoz ki a katonai meteorológiai szolgálat szakmai tevékenységének szabályozására. Közvetlenül is részt vesz a meteorológiai támogatás feladatainak végrehajtásában, a Magyar Honvédség vezető szerveinek, csapatainak és törzseinek, valamint a fegyveres társtestületek és rendvédelmi szervek időjárási információkkal történő ellátásában. A magyar katonai repülőtereken észlelt időjárási adatok, illetve az ott készített bizonyos jelentések és előrejelzések bekerülnek a NATO meteorológiai információs rendszerébe, így azok a tagállamok meteorológusai számára is elérhetők.Adatasszimiláció

A számszerű időjárás-előrejelző modellek kezdeti feltételeit előállító eljárás, amely megfigyelések és az adott időpontra vonatkozó numerikus előrejelzés kombinációjára épül. Eredménye az analízis.

Aeroszol

A levegő (gázfázisú közeg) és a benne lebegő kis méretű szilárd vagy cseppfolyós halmazállapotú részecskék rendszere.

Alacsony gomolyréteg

Vegyes szerkezetű (réteges és gomolyos) alacsonyszintű felhő, színe szürkés, sötét foltokkal tarkítva. Jele Sc.

Alacsony rétegfelhő

Alacsonyszintű (Stratus), a ködhöz hasonló felhőréteg. Jele St.

Albedo

Sugárzás-visszaverő képességet kifejező mérőszám. A felületről visszavert sugárzás és a felületre beeső sugárzás erősségének a hányadosa. Ez a mérőszám az abszolút fehér felületeknél 1, az abszolút fekete felületek esetében pedig 0 (pl. a friss, tiszta hó albedója megközelíti az 1-et).

Állandó gázok

Azok a légköri gázok, amelyek mennyisége a légkörben hosszú időn át változatlan. Ilyenek a nitrogén, az oxigén, a nemesgázok. A változó gázok mennyisége néhány év, vagy évtized alatt módosul. A legfontosabbak: szén-dioxid, metán, hidrogén, ózon.

Alsó légkör

A légkör azon része, amelyik a felszíntől 35 km-es magasságig terjed, magában foglalva a troposzférát, tropopauzát, valamint a sztratoszférát.

Altocumulus

Középmagas szintű, jól elkülönülő gomolyokból, vagy lapocskákból álló, gomolyos szerkezetű felhő, a Napot és a Holdat eltakarja, de az egyes elemek között áttűnik az ég. Jele Ac.

Altostratus

Rostos, vagy sávos szerkezetű, szürkés színű rétegfelhő, a Nap és a Hold elmosódottan áttűnik rajta. Jele As.

Analízis

Hagyományosan a pillanatnyi időjárás szinoptikus térképekkel történő leírását jelenti. Az időjárás matematikai modellekkel történő előrejelzésénél a megfigyelt és a számított adatok segítségével megadott kezdeti feltételeket értik alatta.

Anomália

A szabályszerűtől való eltérés.

Anticiklon

A légnyomási képződmények egyik jellegzetes megjelenési formája; az északi féltekén az óramutató járásával megegyező irányú, nagykiterjedésű örvény, amelynek középpontjában a legmagasabb a légnyomás és kifelé haladva csökken. Benne általában száraz, napos (télen gyakran ködös) az idő.

Asztenoszféra

130-160 km vastag, képlékeny, alakváltozásokra képes övezet a felső földköpeny alsó részén.

Atmoszféra

Magyarul: légkör. A Földet, illetve más égitesteket körülvevő gázburok. A földi atmoszféra főleg nitrogénből és oxigénből áll. Tömege és sűrűsége jóval kisebb a Föld többi szférájánál és fölfelé haladva rohamosan csökken. A légkör tömegének 99%-a az alsó 80 km-es vastagságú részben helyezkedik el. Kiterjedésének felső határa nehezen meghatározható. 800 km magasan egyes légrészecskék legyőzve a Föld tömegvonzását már "kiszöknek" a légkörből, de még 1000 km magasságban is találkozni lehet légrészecskékkel. Anyagi összetételében az alapgázok, a vendéggázok és a szennyeződések játszanak fontos szerepet. Az alapgázok a nitrogén, oxigén, a nemesgázok. A vendéggázok az ózon, a szén-dioxid, és a vízgőz. Szennyeződések a por, a sókristályok, füst, hamu, korom, virágporszemek, baktériumok.

Azonális

A földrajzi övezetességen kívül eső.