Tananyag választó:
Hammurapi törvényei
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja az ókori Babilon jogéletének és társadalmi viszonyainak megismerése a törvényszöveg értelmezése alapján.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a törvényeknek mint történeti forrásoknak a sajátosságait.

Forrás

" Ha egy awelum kereskedőtől pénzt vévén fel, kereskedője fizetésre szólította fel őt, de neki semmi adnivalója nincsen, s ezért kertet adott át beporzás után a kereskedőnek, és "A datolyát, amely a kertben teremni fog, vedd át pénzed fejében" mondta neki: az illető kereskedőnek ezt ne engedjék meg; a datolyát, amely a kertben terem, a kert gazdája vegye át, s abból pénzt és kamatát, "táblája" értelmében fizesse vissza a kereskedőnek, s a megmaradt datolyát, amely a kertben termett, maga a kert gazdája vegye el. [Ha egy awelum egy awelumnak házat adott bérbe egy évre], s a lakó awelum az egy évre szóló teljes bérösszeget megadta [a ház] gazdájának, a ház gazdája pedig a lakótól ide[je] letelte előtt a kiköltözést követeli: a ház gazdája, mivel a lakót a házból ide[je] letelte e[lőtt] kilakoltatta, a pénzben, amelyet a lak[ó] adott neki, vesztes [legyen]... Ha egy kereskedő gabonát adott kölcsön: egy kurrum után száz qum [1 qum = 8,42 dl] árpa kamatot szedhet. Ha pénzt adott kölcsön: egy siqulum után 1/6 siqulum és hat se'um pénzt szedhet. Ha egy awelum awelum-nak társulás céljából adott, a nyereséget vagy veszteséget, amely elő fog állni: az isten előtt arányosan osszák meg."

" 117. Ha egy awelum-ot [szabad embert] kötelezettség kényszerített s ezért feleségét, fiát vagy leányát pénzért eladta, vagy akár "[adóssági] szolgálatra" engedte át, három évig megvásárlójuk vagy "[hitelező] gazdájuk" házában dolgozzanak, s a negyedik évben felszabadulásuk eszközöltessék. [...]

127. Ha egy awelum [...] egy awelum feleségére "ujjat nyújtott ki" [hűtlenséggel vádolt], de rá nem bizonyított: ezt az awelum-ot a bírák előtt botozzák meg, és halántékfürtjét nyírják le.

128. Ha egy awelum feleséget vévén, szerződést [a másik szerződő fél nem a nő, hanem a nő apja vagy gyámja] róla nem kötött: ez a nő egyáltalán nem [tekinthető] feleségnek.

129. Ha egy awelum felesége más férfival fektében éretett: megkötözvén vessék őket a vízbe. Ha az asszony ura életben hagyja feleségét: a király is életben fogja hagyni szolgáját. 132. Ha egy awelum feleségére egy más férfi miatt "ujjat nyújtanak ki", azonban más férfival fektében nem érték őt: [ez a nő] férje kedvéért a folyóba merüljön [vagyis istenítélet döntsön]. 134. Ha egy awelum hadifogságba esvén házában ennivaló nincs: felesége másnak a házába költözhet; az ilyen nőnek bűne nincs.

142. Ha egy asszony férjét meggyűlölvén, "Hozzám ne nyúlj!" - mondotta [neki]: a [nővel kapcsolatos] tényálladék kerülete hatóságánál állapíttassék meg, s azután, ha [a nő] gondos volt, s hibával nem bírt, férje ellenben "eljárván", nagyon "megkevesbítette" őt: ennek az asszonynak ne legyen büntetése; "házassági ajándékát" magához vévén, költözzék atyja házába.

143. Ha [a nő] nem volt gondos, "eljárogatott", házát "szétszórta", és férjét "megkevesbítette": ezt az asszonyt vessék vízbe.

150. Ha egy awelum feleségének földet, kertet, házat vagy ingóságot ajándékozott, s erről okmányt állított ki számára: férje [halála] után fiai egyáltalán nem támaszthatnak igényt vele szemben; az anya hagyatékát annak a fiának adhatja, akit szeret; másnak [vagyis nem a fiának] egyáltalán nem adhatja. [...]

170. Ha egy awelum hitvese fiakat szült neki, és rabnője is fiakat szült neki, és az apa életében a fiaknak, akiket a rabnő szült neki: "Fiam" - mondta, és így a hitves fiaival együvé sorolta őket: miután az apa "végzetére megy", az atyai ház vagyonán a hitves fiai és a rabnő fiai együttesen osztozzanak: a fiúörökös, a hitves fia az osztályrészek közül válasszon, és úgy vegye ki a magáét. [...]

184. Ha egy awelum lányának, [...] "házassági ajándékot" nem ajándékozott, s férjhez nem adta őt: miután az apa "végzetére megy", [a leány] fivérei az atyai ház erejéig ajándékozzanak neki "házassági ajándékot", s adják őt férjhez.

195. Ha egy fiú apját megütötte: kezét vágják le."

" 196. Ha egy awelum, "awelum fiának" szemét elpusztította: pusztítsák el az ő szemét.

197. Ha awelum csontját törte: törjék el az ő csontját.

198. Ha muskénum szemét pusztította el, vagy muskénum csontját törte el: egy manum [505 gramm] ezüstöt fizessen.

199. Ha awelum rabszolgájának szemét pusztította el, vagy awelum rabszolgájának csontját törte el: [rabszolga] árának felét fizesse le."

" 7. Ha egy awelum [szabad ember] akár ezüstöt, akár aranyat, akár rabszolgát, akár rabszolganőt, akár szarvasmarhát, akár juhot, akár szamarat vagy akár bármi néven nevezhető dolgot awelum fiának vagy awelum rabszolgájának kezéből tanúk vagy szerződés nélkül megvásárolt, vagy akár megőrzésre átvett: az illető awelum tolvaj, ölessék meg.

8. Ha egy awelum akár szarvasmarhát, akár juhot, akár szamarat, akár disznót vagy akár hajót lopott, ha az az istené [templomgazdaságé], ha az a Palotáé: harmincszorosan adja vissza, ha az muskenumé [félszabadé, aki a Palota vagy a Templom szolgálatában áll]: tízszeresen térítse vissza, ha a tolvajnak adnivalója nincs: ölessék meg.

16. Ha egy awelum a szökött rabszolgát vagy rabszolganőt, amelyik a palotáé vagy a muskénum-é, házában rejtegetvén a nagirum kihirdetésére nem vezette elő: e ház gazdája ölessék meg.

22. Ha egy awelum rablást követvén el, elfogatott: ez az awelum ölessék meg."