Tananyag választó:
A magyar nacionalizmus a Horthy-korszakban
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A három forrás alapján mutasd be a két világháború közötti magyar nacionalizmus legfőbb elemeit!

Kérdések:
• Hogyan változott meg a magyar nacionalizmus Klebelsberg szerint? Mi ennek az oka?
• Miért tekintette ekkora veszélynek az internacionalizmust?
• A fasizmus alatt melyik állam politikai rendszerét értette ekkor Klebelsberg?
• Milyen politikai rendszert tart Gömbös ideálisnak?
• Mi lehet a szerepe a nemzeti jelző ilyen gyakori használatának?
• Mit ért nemzeti alatt? Kiket zár ki ebből a közösségből?
• Mi a Gömbös-féle külpolitika legfontosabb célja? Milyen dunai együttműködésre utal?
• Hasonlítsd össze Klebelsberg és Gömbös nemzetfelfogását! Változott-e a nacionalizmus retorikája a válság hatására?
• A 3. szöveg alapján mit tartott Teleki Pál Magyarországra nézve a legnagyobb veszélyforrásnak? Miért?
• Mit értett azalatt Teleki, hogy a közvéleményünk meg van őrölve?

1.forrás

„A magyar hazafiság közmondásos. Egész Európában úgy ismernek bennünket, mint a patriotizmus előharcosait. És mégis, ennek a hatalmas magyar hazafiságnak van egy nagy gyengéje, s ez az, hogy számbelileg aránylag kicsiny az a réteg, amely ennek a nagy érzésnek az aktív hordozója. Korábban főleg a köznemesség volt, ma a magyar értelmiség és kisgazdaközösség. De tovább felfelé, a vagyonnal fogy a patriotizmus és a szegénységgel nő a kozmopolitizmus.
A kiegyezés huszonöt éves jubileuma alkalmával, 1892-ben és azután a millennium alkalmával nagy díszmagyaros felvonulások szimbolizálták a magyar nacionalizmust. Ma nem az ünnepségekkel, hanem csak a szociális politikának, a kultúrpolitikának, az alsó néposztály érdekeit szolgáló közgazdasági politikának, a népbarát kormányzatnak és a hazafiságnak összevonásával gyárthatjuk meg azt a hatalmas köteléket, amely, mint a fasiszta himnusz is mondja: a haza földjéhez rögzíti a haza szülötteit, a hazafiakat.
Ez az egyedüli metódus, amely célhoz vezet. Ha a magyar neonacionalizmus nem tudja megnyerni a nemzeti gondolatnak és a nemzeti érzésnek a magyar tömegeket, és ha marad egy viszonylag kisebb társadalmi réteg ideálja, akkor nem lehet kétséges, hogy fölébe kerekedik az egész földet egyetlen golyóbisnak tekintő internacionalizmus.”
(Klebelsberg Kunó, 1928)

2.forrás

„Politikánk célja a magyar nemzet megerősítése, felvirágoztatása, a nemzet minden tagja részére az elérhető legnagyobb erkölcsi és anyagi jólét biztosítása.
Mivel ez a cél csakis szilárd alapokon nyugvó, határozott célkitűzésekkel dolgozó s erőteljes alkotmányos központi akarat által irányított független nemzeti állam keretén belül valósítható meg, politikánk közvetlen feladatául az öncélú nemzeti állam kiépítését tekintjük. […]
Minden békés eszközzel arra törekszünk, hogy a békeszerződések a jog és az igazság szellemében revízió alá vétessenek. Súlyt helyezünk a kisebbségi jogok teljes érvényesítésére, és nem zárkózunk el a dunai államok együttműködése elől.
Olyan országgyűlést akarunk, amely a nemzeti közvélemény hű tükrözője és az ország minden dolgozó rétegének képviselője. […]
[…] A sajtószabadság fenntartása nemzeti érdek addig a határig, amíg a sajtó valóban a nemzet érdekeit szolgálja.
[…] Jó, olcsó, gyors és a nép szeretetétől áthatott közigazgatást akarunk, amely mindenkinek egyenlő mértékkel mér és az állampolgárok teherviselő képességéhez szigorúan alkalmazkodik
[…] Közgazdaságunkat a magántulajdon elvén és a kapitalista termelés formái között akarjuk fenntartani. Utóbbinak a nemzet egyetemére káros kinövéseit erős kézzel igyekezünk lenyesni
[…] Termelésünk és fogyasztásunk összhangba hozását és nemzetünk megélhetési viszonyainak javítását nem a tömegek életszínvonalának lesüllyesztésével, hanem olyképp akarjuk megoldani, hogy az összes termelőerők serkentésével, helyes szervezésével és tevékenységüknek a szükségletekhez igazodó irányításával minél több valódi értéket produkáljunk […]”

(A Gömbös-kormány Nemzet munkatervéből, 1932)

3.forrás

„A németekkel kell mennünk, mert másképp nem lehetséges, de csak egy bizonyos pontig. Ez a pont, ez a határvonal a háborúban való részvétel. Ezt semmi esetre sem fogjuk megtenni, mert idegen érdekekért nem fogunk vérezni hiába. De borzalmas nehéz, talán lehetetlen ellenállni. A revízió, s ezt csak neked mondom, a legnagyobb veszély, amely fenyeget, de ezzel nem tehetek semmit, mert belebukom. A közvéleményünk meg van őrülve. Mindent vissza. Akárhogy, akárki által, bármely áron. […] A revízióba bele fogunk pusztulni, ez fog minket a háborúba belesodorni. Visszakaptuk … [1.], ezeket még meg tudjuk emészteni, átvenni, berendezni. Most Erdélyen a sor, rettegek, mi lesz akkor. Ha Erdély visszajő, ezzel örökre elköteleztük magunkat a németeknek, akik majd aztán követelik az árát. És ez az ár a velük való háborúzás lesz, az ország maga lesz az ára a revíziónak.”

(Teleki Pál bizalmas beszélgetéséből)