Tananyag választó:
A hidegháború ideológiája
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Elemezd a forrásokat és értelmezd a hidegháború amerikai és szovjet ideológiáját!
Kiegészítő információk:
• Ez a feladat nem az események tárgyalását tűzte ki célul, hanem két alapvető ideológiai elem, két doktrína elemzése és ezeken keresztül a politikai szándékok, a motivációk megértetése a cél.
Kérdések:
• Értelmezd az 1. forrásban szereplő „a szabad népekre közvetlen vagy közvetett agresszióval való rákényszerítés” kifejezés tartalmát!
• Melyik totalitárius rendszerre utal konkrétan Truman?
• Miért ássa alá a nemzetközi békét ez a kényszerítés? Miért nem tartja Truman ezt a váltást elfogadhatónak, mint a nemzetek önrendelkezési jogának eredményét?
• Miért jelent mindez az USA biztonságára nézve fenyegetést?
• Milyen eszközökkel száll szembe a totalitárius hatalom befolyásának növekedésével az USA a 2. forrás szerint?
• Mit tart Truman a legnagyobb veszélynek, a totalitárius hatalom potenciális alapjának?
• Hogyan definiálja Zsdanov a két szembenálló tábort?
• Mit ért a 3. forrás demokrácia alatt? Hasonlítsd össze az 1-2. forrás demokrácia-felfogásával Zsdanov nézeteit!
• Milyen politikai erő feladata a demokrácia védelme Zsdanov szerint?
• Keresd ki a három forrásból azokat az elemeket, amelyek a világ két részre szakadására utalnak!
• Hogyan viszonyulnak az itt idézett politikusok a kettéosztottsághoz? Elfogadják vagy meg akarják szüntetni?

1.forrás

„Az Egyesült Államok külpolitikájának egyik elsődleges célja olyan feltételek megteremtése, amelyek között mi és más nemzetek kialakíthatjuk a minden kényszertől mentes életmódot […]. A szabad nemzetek megsegítése nem jelent többet, mint annak nyílt elismerését, hogy a totalitárius rendszereknek a szabad népekre közvetlen vagy közvetett agresszióval való rákényszerítése aláássa a nemzetközi béke és ennélfogva az Egyesült Államok biztonságának alapjait. […] Az egyik létforma a többség akaratán nyugszik, s a szabad intézményrendszer, képviseleti kormány, szabad választások, az egyéni szabadság, a vallás- és szólásszabadság garanciái, a politikai elnyomás hiánya jellemzik. A második létformát a kisebbség akarata uralja, amelyet felülről erőltetnek a többségre. Alapja a félelem és elnyomás, az ellenőrzés alatt tartott sajtó és rádió, az előre megrendezett választások, s az egyéni szabadságjogok elnyomása.” (Truman, az USA elnöke 1947)

2.forrás

„Meggyőződésem, hogy támogatnunk kell a szabad népeket abban, hogy saját módjukon alakítsák ki saját sorsukat. Meggyőződésem, hogy segítségünknek gazdasági és pénzügyi segély formájában kellene megnyilvánulnia, amely elengedhetetlenül szükséges a gazdasági stabilitáshoz és a politikai intézmények szabályszerű működéséhez. […] A totalitárius rendszerek csírái a nyomorúságból és a szükségből táplálkoznak. A szegénység és polgárháború rossz földjében terjednek el és növekszenek. Teljesen akkor fejlődnek ki, amikor egy népben kihalt a jobb jövőben vetett remény.” (Truman, az USA elnöke 1947)

3.forrás

„Két ellentétes politika alakult ki: az egyik oldalon a Szovjetunió és a demokratikus országok politikája, amely az imperializmus aláásására és a demokrácia megszilárdítására irányul, a másik oldalon az Egyesült Államok és Anglia politikája, amely a demokrácia megfojtására irányul. […] Ebből következik, hogy a kommunista pártokra különleges feladat hárul. Saját kezükbe kell venniük nemzeti függetlenségük és országaik szuverenitásának védelmét. (Zsdanov, szovjet politikus 1947)”