Tananyag választó:
A magyar társadalom az Árpádok idején
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A források és a táblázatok alapján mutasd be a magyar társadalom átalakulást az Árpádok uralkodása idején!
Kérdések:
• Milyen szempont szerint osztható csoportokra a magyar társadalom az államalapítást megelőző időszakban?
• Hogyan változott meg a magyar társadalmi hierarchia az Aranybulla időszakára? Mi ezeknek a változásoknak az oka?
• Hogyan változott meg a társadalmi hierarchia a 13. század folyamán? Mi ezeknek a változásoknak az oka?
• A kialakuló polgárság mely társadalmi rétegekből származik? Miért a 13. század végére jelent meg egyértelműen ez a réteg Magyarországon?
• Mi vezette arra IV. Bélát, hogy a nemesség két alapvető rétegét jogilag is megkülönböztesse egymástól?
• Miért volt szükség a serviensekből lett nemesek jogainak megerősítésére 1267-ben?
• Milyen gazdasági és társadalmi változások magyarázzák azt, hogy III. András szabad menetelűvé tette a jobbágyokat? Milyen feltételek teljesítése után költözhetett el a jobbágy?
• Milyen nemesek közötti függőségi viszony ellen lép fel az 1298-as törvény?
• Kiknek az érdekeit védi ez a törvény? Mennyire járt sikerrel?

„Mi B. [IV. Béla] Isten kegyelméből Magyarország királya és I [V. István] ugyanazon kegyelem által a magyarok ifjabb királya és erdélyi herceg … tudtára adjuk mindazoknak, akik jelen levelünket megtekintik, hogy Magyarország összes nemesei, akiket királyi servienseknek mondanak, hozzánk járulván, tőlünk alázatosan azt kérték, hogy őket … elnyert szabadságukban megtartani kegyeskedjünk…
8. Úgyszintén elrendeltük, hogy minden évben a szent király ünnepén, közülünk valaki tartozzák Fehérvárra jönni, és minden megyéből két vagy három nemes tartozzák megjelenni, hogy azoknak jelenlétében minden kártevésről és jogtalanságról, bárki okozta és követte azokat, minden panaszosnak elégtételt szolgáltassunk.”
(Részletek az 1267-es törvényekből)

„A nemes embernek bármely parasztja vagy jobbágya, ha akar, urának birtokáról, megnyervén az engedélyt, és lefizetvén jogos és szokásos földbérét, más nemes embernek birtokára … minden ingóságával együtt szabadon elköltözhetik.”
„Úgyszintén elrendeltük, hogy a nemesek szolgálhassanak, akiknek akarnak, önkéntes akaratukból. És ha valaki a hatalmasok közül az ilyen nemeseket erőszakkal vagy hatalommal arra kényszeríti, hogy neki szolgáljanak, vagy őket emiatt személyükben vagy vagyonukban megsérti, vagy megterhelni merészkedik – és így eme rendelkezések ellen jár el, e cselekedet által azonnal a most hozott kiközösítési ítélet alá essék.”
(Részletek III. András 1298-as törvényeiből)