Tananyag választó:
A fő funkciók

A fő funkciókra – T–S–D – épülő I., IV., V. fokú akkordok az ún. főhármashangzatok. (Megjegyezzük, hogy a moll hangnemben az V. fokra – a dominánsra – épülő hangzat minden esetben vezető hangú nagyterces akkord.)

A kvintkör

A kvintkörben is egy ponton jelöljük a dúr és a hozzá tartozó paralel moll hangnemet.

A paralel moll

A paralel moll ugyanazokból a hangokból áll, mint a párhuzamos dúrja, ezért ugyanaz az előjegyzésük is.

A pentaton dallamok és a pien hangok

A pentaton dallamokban előfordulhatnak az ötfokú rendszeren kívül eső színező, átmenő, vendéghangok, ezeket kínai szóval pien (félhang) hangoknak nevezzük.

Azért kínai szóval, mert az ötfokúság valószínűleg Középkelet-Ázsiából, közelebbről az ősi Kínából származik. A félhangot is tartalmazó 5 hangból álló hangsor a pentachord, amely a diatonikus skála bármely hangjáról indított 5 egymást követő hang (penta = öt, chord = sor). Szintén a kezdő szolmizációs hangról kapja a nevét.

A pentaton hangkészlet

A pentaton hangkészlet bármelyik hangjáról – la-dó-re-mi-szó-la– indulva képezhetünk hangsort.

A tonalitás vagy hangnemiség

A tonalitás vagy hangnemiség: egy bizonyos hangnemhez való tartozás rendje. A skálákon belül a hangok, illetve az akkordok nem egyenrangúak.

A zárlat - Vezetőhang

A klasszikus összhangzattanban a tonalitást legmegnyugtatóbban megerősítő harmóniasor a T–S–D–T (I–IV–V–I) kadencia, illetve zárlat. Azt a zárlatot, amelyben a funkciók így követik egymást, autentikus (fő) zárlatnak nevezzük. Plagális a zárlat akkor, ha a záró Tonika funkció előtt Subdomináns szerepel.

Vezetőhang, egyéb „érzékeny” hangok.

Általában egy hangsor VII. foka, amely félhang lépéssel „vezet” föl az alaphang oktávjára.

Az úgynevezett „érzékeny hangok” közé tartoznak azok a hangok, amelyeknek határozott törekvési irányuk van.

Ilyennek tekintjük még a négyes hangzatok szeptim hangjait is, amelyek a vezetőhang fölfelé törekvésével ellentétesen félhang lépéssel lefelé oldódnak. Tágabb értelemben érzékeny hangnak nevezünk minden alterált, módosított hangot. Ezek mindig a módosítás irányába törekszenek.